วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมจิตสาธารณะ

                               ชื่อกิจกรรม รดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียน
ที่มาและความสำคัญ

               โรงเรียนอำนาจเจริญในปัจจุบันนี้ มีจำนวนนักเรียนเป็นจำนวนมาก และโรงเรียนอำนาจเจริญก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนก็มีส่วนจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ดังนั้นกลุ่มของเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ว่าเราจะช่วยพัฒนาให้โรงเรียนของเราเขียวชะอุ่มนั้นจะทำอย่า่งไร  กลุ่มของพวกเราจึงได้คิด คือ การรดน้ำต้นไม้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน
                 2.ช่วยลดภาวะโลกร้อน
                 3.เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องชาวฟ้าเหลือง
                 4.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีการรักสถาบัน และ สิ่งแวดล้อม

วิธีการดำเนินการ 
                 1.วางแผนคิดโครงการ
                 2.ประชุมในกลุ่มเพื่อวางแผนงาน
                 3.เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
                 4.ลงมือปฏิบัติ


ผลการดำเนินงาน
 กิจกรรมรดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียนดำเนินไปด้วยดี และต้นไม้ที่รดก็เขียวชะอุ่มขึ้น ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆในกลุ่มเป็นอย่างดี และคาดว่าจะทำกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน
สรุปและอภิปรายผล
การรดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะ  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือต้องการที่จะให้มีพื้นที่สีเขียว และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี กิจกรรมนี้มีประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักสถาบัน และสิ่งสุดท้ายคือ ความร่วมมือ ร่วมใจ กันในกลุ่มเกิดความรัก ความสามมัคคี และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่รุ่นพี่ รุ่นน้อง หรือทุกๆคนโรงเรียน
กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆๆ ค่ะ

    จะทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ขอชมๆ

    ตอบลบ