วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

CASCreativity, Actions, เป็นการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
Service : (CAS) ตลอดระยะเวลาเรียนจนจบหลักสูตรตามเป้าหมาย
ดังนี้
Creativity : ผู้เรียนจะต้องคิดสร้างโครงงาน
(Project Work) โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
Actions : นำแนวคิดและกิจกรรมสู่การปฏิบัติ
บริการสังคม ทั้งในระดับโรงเรียน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
Service : ทำกิจกรรมบริการสังคม เช่น เยี่ยมบ้าน
คนชรา โรงพยาบาล ค่ายผู้อพยพ ฯลฯ
และผู้เรียนจะต้องทำรายงานผลบอกถึง
ประโยชน์ที่มีต่อตนและผู้อื่น

ที่มาและความสำคัญ :http://www.worldclassschoolthai.net/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น